Latvijas Nacionālās bibliotēkas kartogrāfisko izdevumu krājums veidojies laikposmā pēc bibliotēkas dibināšanas 1919.gadā. Šajos gadu desmitos tajā uzkrājies arī ievērojams skaits seno un jaunlaiku karšu ar Latvijas atainojumu.
Dažādi ir iemesli, ar ko izskaidrojama seno karšu burvība. Nodzeltējušas lapas slēpj sevī pagājušo gadsimtu kartogrāfu pasaules redzējumu, viņu priekšstatus par mūsu zemi. Kartēs dokumentētas daudzas Latvijas vēstures liecības. To izdevumos aplūkojams arī gravieru un iespiedēju meistarīgais sniegums, kam piemīt nenoliedzama mākslas vērtība.
Sarežģīta vēsturiskās attīstības gaita un ģeogrāfiskais novietojums Eiropas lielvalstu krustpunktā izskaidro to, ka Latvijas kontūras varam sazīmēt senās Skandināvijas, Vācijas, Polijas, Prūsijas un Lietuvas, kā arī Krievijas kartēs.
Senās 16.-17.gs. kartes un daļa 18.gs. iespiedumu LNB tiek glabātas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. To vidū ir gan kartogrāfijas vēsturei nozīmīgi (A.Ortēlija, G.Merkatora, L.A.Mellīna u.c.) atlanti un karšu izdevumi uz atsevišķām lapām, gan dažādi izgriezumi no grāmatām un atlantiem. Jaunlaiku kartes, sākot ar 18.gs., atrodas Kartogrāfisko izdevumu nodaļā.
2001. un 2002.gadā, pateicoties Lielbritānijā dzīvojošās bibliotēku zinātnieces un trimdas kultūras darbinieces Ineses Auziņas-Smitas gādībai, LNB seno karšu vākums būtiski tika papildināts ar dāvinājumu no Daugavas Vanagu fonda Latviešu kultūras vērtību krātuves Straumēnos. Tajā ietilpa priestera Ringolda Mužika (1914 - 2000) izcilā kolekcija.
Ar šo elektronisko publikāciju interesentu rīcībā nododam LNB karšu krājuma nozīmīgu daļu - simtu divdesmit astoņas 16.-18.gs. kartes, kurās ietverta Latvijas vai tās vēsturisko reģionu teritorija.
Daudzi ieskenētie materiāli ir izgriezumi no savulaik plaši izplatītiem izdevumiem (A.Ortēlija un G.Merkatora atlanti, S.Minstera “Kosmogrāfija”, vēlīni 16. un 17.gs. sākuma K.Ptolemaja karšu pārstrādājumi). Dažkārt tikai nelielas atšķirības teksta salikumā vai plates izmēros liecina par savstarpēji līdzīgu lapu piederību dažādiem iespiedumiem. Sagatavojot karšu aprakstus, nācās saskarties ar identificēšanai nepieciešamo oriģinālizdevumu eksemplāru un bibliogrāfisko rādītāju trūkumu. Darba gaitā noskaidrojās, ka agrāko īpašnieku un bibliotēku darbinieku rokraksta atzīmes, kas atrodas oriģinālu eksemplāros, mēdz maldināt. Tur sniegtie datējumi un iespieddarbu avoti ne vienmēr atbilst īstenībai. Tāpēc aprakstos pēc iespējas pilnīgi sniegta informācija, kas bija pieejama oriģināleksemplāru izpētes laikā un varētu izrādīties noderīga tālākiem precizējumiem (izmēri, lappušu numuri, teksta valoda). Kartēm pievienotie LNB krātuvju šifri vajadzības gadījumā lietotājam nodrošina pieeju oriģinālam.


Projekta darba grupa

R.Kalniņa / projekta direktore
I.Klekere, A.J.Zālīte / sastādītājas, aprakstu un ievada autores
K.Priedītis, M.Kalniņš / digitalizācija
D.Morica / tulkojums angļu valodā
V.Knikste / apvāka dizains

Projekts realizēts ar Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu


ISBN-9984-607-48-8
© LNB, 2002
© Projekta darba grupa, 2002